Misyon & Vizyon

Misyonumuz
Kamu alanında anayasal demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirme bilinç ve sorumluluğuna sahip yargıç, savcı, noter, hukuk müşaviri, kamu yöneticisi gibi kamu hizmeti görecek nitelikli hukukçular yanında, özel sektörde üretken, yaratıcı, çözümleyici, uzlaştırıcı nitelikte yönetici, danışman, avukat, personel ve insan kaynakları yöneticileri gibi piyasa ekonomisinin gereklerini karşılayan hukukçular yetiştirmek ve Fakülte olarak diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıklara, yasama organının komisyonlarına, mahkemelere, özel sektörde banka, oda ve diğer kamu kurumu niteliğindeki kurumlara hukuksal ve bilimsel destek vermektir.
Vizyonumuz
Hukuk Fakültesi olarak, kurulduğumuz tarihten beri Atatürk düşünce ve devrimlerine yürekten bağlı, devletimizin varlığı ve bütünlüğüne, demokrasiye, laiklik ilkesine, hukuka ve insan haklarına bağlı ve koruyan düşünen, sorgulayan ve sorunları çözen, sorun çıkmasını önleyecek bilgi ve beceriye sahip hukukçular yetiştirmektir.
Değerlerimiz
·         Evrensel Hak ve Özgürlüklere Saygı
·         Akademik Özgürlük ve Sorumluluk
·         Bağımsızlık ve Özerklik
·         Çoğulculuğa ve Çeşitliliğe Saygı
·         Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
·         Katılımcılık
·         Dürüstlük ve Adalet
·         Erdemli Olma
·         Özgüven
>